google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

วิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำ

     รับตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย ตรวจคุณภาพน้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำสระว่ายน้ำ 
น้ำบาดาล น้ำคูลลิ่ง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ตามสถานที่ต่างๆ ที่ท่านต้องการ วิเคราะห์คุณภาพก่อนใช้อุปโภคและบริโภค 
 
                                       โทร : 02-966-6001-4 ฝ่ายขาย : 062-571-6230 
                                               Email : bestchoicebkk@gmail.com
 

    การตรวจสอบคุณภาพน้ำ     

   นอกจากทำให้เราได้ดื่มน้ำสะอาดและปลอดภัยแล้ว ประโยชน์ที่สำคัญอีกอย่างคือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น เช่น ถ้าในน้ำมีสนิมเหล็ก มีสี และรสชาดไม่ชวนดื่ม ก็สามารถกำจัดเหล็กออกได้ โดยการเติมอากาศ หรือตกตะกอน เป็นต้น นอกจากนี้ การตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็สามารถใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วย เช่น การควบคุมความเป็นกรด-ด่าง ทำให้สามารถควบคุมการตกตะกอนของเหล็กได้ดีขึ้น หรือทำให้คลอรีนมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้มากขึ้น

   การตรวจสอบคุณภาพน้ำ มีประโยชน์ที่สำคัญ คือ

1. สามารถบอกถึงความเหมาะสมและความปรอดภัยในการบริโภค ได้แก่ สี ความขุ่น ความกระด้าง ความเค็ม เหล็ก แมงกานีส สารพิษต่ำ

2. บอกถึงแหล่งมลพิษ เช่น แบคทีเรีย แอมโมเนีย และสารอินทรีย์ต่าง

3. สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้อย่างเหมาะสม เช่น กำจัดเหล็ก ความขุ่น ความกระด้าง เป็นต้น

  วิธีสังเกตุน้ำก่อนบริโภค

1. สังเกต สี กลิ่น ความขุ่น ว่าปกติหรือไม่

2. ตั้งน้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ใส่กะละมังหรือภาชนะกว้างๆ ประมาณ 20 ลิตร สังเกตดูว่าน้ำมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ตะกอน สี กลิ่น หากน้ำตกตะกอนมีสีแดง

และเป็นคราบน้ำมันแสดงว่าน้ำมีค่าสนิมเหล็กสูง หากเป็นคราบฝ้าขาวๆ แสดงว่า น้ำมีค่าความกระด้างสูง

3. ถ้าต้มแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น เกิดตะกรัน เกิดคราบ หากเกิดตะกรันในหม้อต้มน้ำ แสดงว่าน้ำนั้นมีค่าความกระด้างสูง ซึ่งหากเราวางน้ำไว้แล้วไม่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เราก็สามารถใช้น้ำนั้นได้ในเบื้องต้น เช่น ซักล้าง ปรุงอาหาร หรือใช้บริโภคได้