บริการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำ
รับตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำสระว่ายน้ำ น้ำบาดาล น้ำคูลลิ่ง ตามสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการวิเคราะห์คุณภาพก่อนใช้อุปโภคและบริโภค