google-site-verification=4FC8TJV3qYBIk-KVuRMUDW838tifNV8w0tWkIfdwj2E googlea869943f0ad668a1.html googlea869943f0ad668a1.html

BEST TREAT -1000 สำหรับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้างและค่าความกระด้างสูง โปรแกรมโพลีเมอร์

รหัสสินค้า : 12

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

เบสท์ทรีต 1000 (ผลิตภัณฑ์ควบคุมตะกรันและยับยั้งการกัดกร่อนสำหรับระบบน้ำหล่อเย็นแบบเปิด สำหรับน้ำที่มีช่วงค่า pH กว้างและค่าความกระด้างสูง โปรแกรมโพลิเมอร์

ประโยชน์

        เป็นผลิตภัณฑ์เคมีชนิดน้ำ ให้ประสิทธิภาพสูงในการควบคุม ป้องกันตะกรัน และการกัดกร่อน ใช้ได้ดีกัีบน้ำที่มีค่า pH กว้าง ไม่ก่อให้เกิดฟอง ละลายได้ดีในน้ำ ปราศจากโลหะหนัก ที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เบสท์ทรีต 1000 ได้รับการรับรองจาก EPA และ FOA สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ (Biodegradable) ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 เหมาะสำหรับใช้ในระบบหมุนเวียนน้ำหล่อเย็น

วิธีการใช้

        เติม เบสท์ทรีต 1000 ลงในถาดของหอระบายความร้อนโดยตรงหรือเติมเข้าท่อน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่องด้วยปั๊มเคมี โดยเติมเป็นประจำทุกๆัวัน

ปริมาณการใ้ช้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

      - ปริมาณการใช้ครั้งแรก (Initial Dosage) เิติม เบสท์ทรีต 1000 จำนวน 300-500 กรัมต่อปริมาตรน้ำหมุนเวียนในระบบ 1 ลูกบาศ์กเมตร (1,000 ลิตร) เติมทุกครั้งที่เริ่มใช้หรือทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำในระบบใหม่

      - ปริมาณการใช้ประจำวัน (Daily Dosage) เติม เบสท์ทรีต 1000 จำนวน 100-500 กรัมต่อปริมาตรน้ำหมุนเวียนในระบบ 1 ลูกบาศก์เมตร (1,000 ลิตร) โดยขึ้นอยู่กับปริมาณการ Bleedoff และคุณภาพน้ำเลี้ยงที่ป้อนเข้าสู่ระบบ

วิธีเก็บรักษา

      - เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ และแสงแดด

      - ห้าม ผสม เบสท์ทรีต 1000 กับสารเคมีอื่นทุกชนิด

      - ปิดฝาภาชนะบรรจุทุกครั้ง ภายหลังการใช้งาน

คำิเตือน

      - ห้าม รับประทานและสูดดมโดยตรง

      - ระวังอย่าให้เข้าตา สัมผัสถูกผิวหนัง และชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ก่อนเจือจาง

      - ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง แว่นตา และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

      - ภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว ควรนำไปทิ้งไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้ ห้าม ทิ้งลงในแม่้น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ ทะเล

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

       - หากกลืนกิน เบสท์ทรีต 1000 ห้าม ทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ช่วยเหลือทันที พร้อมด้วยภาชนะบรรจุและฉลากของ เบสท์ทรีต 1000

       - หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากอาการไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์

      - หากสัมผัสถูกผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมากๆ หากเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออก แล้วชำระล้างร่างกาย ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง

ขนาดบรรจุ

      บรรจุ          20      กิโลกรัม/ถัง(พลาสติก)

แบบฟอร์มสั่งซื้อ

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด